U wordt afgemeld door de webserver over  seconden wegens inactiviteit. Aanpassingen worden niet opgeslagen. Klik hier om aangemeld te blijven.

Welkom bij de (web)winkel LeesLETTERS, speciaal voor kinderen die lezen lastig vinden.

Naast makkelijk te lezen boeken en theaterleesboeken selecteren we uit het totale aanbod aantrekkelijke, rijke en toegankelijke kinderboeken: voor elke (zwakke) lezer wat wils.
Voor leerkrachten, ouders, leesconsulenten, ib-ers, dyslexiespecialisten, logopedisten, RT'ers én kinderen.

facebook

LeveringsvoorwaardenArtikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leesletters zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Leesletters. Leesletters is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, bericht Leesletters u hiervan.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw (6% op boeken en 21% op alle overige artikelen) en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Leesletters levert op basis van ideal en vooruitbetaling. Zodra het te betalen bedrag bijgeschreven is op rekeningnummer NL95TRIO 0198.368.372 (voor buitenland: BIC TRIONL2U)  t.n.v. ‘Leesletters / Dordrecht’ of de betaling is succesvol middels Ideal gedaan, wordt uw bestelling vrijgegeven voor verzending. Indien door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn dan verplicht Leesletters zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort Leesletters het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.
Scholen, bedrijven en instellingen kunnen wel op rekening betalen.


3.4
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leesletters.

3.5 De verzendkosten bedragen € 5,50 in Nederland en € 10,00 naar België, ongeacht de grootte van de bestelling.

3.6 Alle producten die door Leesletters worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Leesletters aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.


Artikel 4. Levering

4.1
De door Leesletters opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien de producten op voorraad zijn leveren wij direct. Anders streven wij de producten binnen 5 tot 7 werkdagen te leveren.

4.3 Leesletters kan om verschillende redenen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vakantie) soms tijdelijk niet meteen de bestelling in behandeling nemen. Als dit het geval vermelden wij dat duidelijk via de website. U kunt de bestelling dan wel plaatsen. Na de onderbreking worden de bestellingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.  


Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leesletters geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Leesletters garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Leesletters daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leesletters de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Leesletters op uw kosten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt en onbeschadigd is. Het factuurbedrag wordt gerestitueerd met uitzondering van de verzendkosten.

6.4 Voor door Leesletters geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

6.5 Leesletters is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leesletters. Leesletters is niet aansprakelijk voor gevolg,- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst,- of omzetderving.

6.6 Indien Leesletters om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6.7 Onverminderd in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Leesletters of de fabrikant zijn verricht.
b. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.8 In alle gevallen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Leesletters niet geaccepteerd.


Artikel 7. Overmacht

7.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leesletters in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leesletters gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leesletters kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 8. Diversen

8.1
Wanneer door Leesletters gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leesletters deze Voorwaarden soepel toepast.

8.2 Leesletters is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.3 Kijk hier voor het privacy- en cookiebeleid van Leesletters.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.    

 

Webwinkel van Leesletters
Groenmarkt 163
3311 BD Dordrecht

 

KVK: 23078473

www.leesletters.nl
info@leesletters.nl

 

1 maart 2011
aangepast op 2 april 2018
aangepast op 30 april 2020

grootst groter normaal